Dla firm

Akademia Morska w Szczecinie jest otwarta na współpracę z firmami w projektach finansowanych zarówno z tzw. funduszy europejskich jak również ze środków własnych sektora prywatnego w charakterze:

  • partnera, podwykonawcy,
  • licencjodawcy, pomysłodawcy B+R.

Działalność polskich przedsiębiorstw jest wspierana z funduszy europejskich nie tylko w postaci dofinansowanych projektów na realizację konkretnych przedsięwzięć innowacyjnych czy usług, ale także na etapie przygotowania projektu.

Oto przegląd najważniejszych form wsparcia dla firm w najbliższym okresie:

Finansowane są z dwóch źródeł:

1. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

Instytucja prowadząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Otwarty konkursnabór między 8 czerwca 2017 a lutym 2018r.

Przeznaczenie środków: zakup od jednostek naukowych usług B+R polegających na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii lub nowej usługi. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 60 tys zł., a maksymalna 400 tys zł. Intensywność dofinansowania 70-80% w zależności od podmiotu. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu. Kosztem kwalifikowanym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawca usług: jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: podwykonawca usługi B+R

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1  Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw (typ 1 - małe projekty B+R)

Instytucja prowadząca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Konkurs: Publikacja ogłoszenia - 31.05.2017. Nabór wniosków: otwarcie - 03.07.2017, zamknięcie - 31.08.2017. 

Przeznaczenie środków: przedsiębiorstwa będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie. 

Wykonawca usług: jednostka naukowa

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: podwykonawca usługi B+R

DLA MŚP:
 

1. Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R", Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Otwarty konkurs: nabór od 13 marca do 26 kwietnia 2017r.  *Kolejny nabór rozpocznie sie w listopadzie 2017r.
Instytucja prowadząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przeznaczenie środków: wdrożenie wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej albo dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: licencjodawca, podwykonawca usług B+R.

2. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - Szybka ścieżka,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Instytucja prowadząca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Otwarty konkurs: nabór od 1 marca do 30 czerwca 2017r. *Kolejny nabór zostanie otwary we wrześniu z terminem zamkniecia w grudniu 2017r.

Przeznaczenie środków: realizacja projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Finansowane są prace nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności.

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: licencjodawca, podwykonawca usług B+R.

DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 
1. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - Szybka ścieżka,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Instytucja prowadząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Otwarty konkurs: nabór od 1 marca do 30 czerwca 2017r. *Kolejny nabór zostanie otwary we wrześniu z terminem zamkniecia w grudniu 2017r.

Przeznaczenie środków: realizacja projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). 

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: licencjodawca, podwykonawca usług B+R.

MIESZANE

1. Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Instytucja prowadząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Otwarty konkurs: nabór od 18 września do 18 października 2017r.

Przeznaczenie środków: prowadzenie badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, które doprowadzą do zwiększenia skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: członek konsorcjum (partner lub lider), podwykonawca usług B+R.


2. Działanie 1.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiebiorstw", Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Instytucja prowadząca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Otwarty konkurs:  Nabór wniosków: otwarcie - 16.01.2017, zamknięcie - 16.03.2017.

Przeznaczenie środków: Finansowanie będzie obejmować prace badawczo–rozwojowe realizowane na różnych poziomach gotowości technologicznej, w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Elementem projektu mogą być także działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów. Ponadto możliwy będzie także zakup przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa (tzn. przedsięwzięcie musi obejmować także dalsze niezbędne prace rozwojowe).

Wsparcie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej, jak i rozwijających działalność badawczo–rozwojową. Preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo–rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi. Porjekty skierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; − partnerstw przedsiębiorstw; − partnerstw naukowo-przemysłowych, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: partner konsorcjum, licencjodawca, podwykonawca usług B+R.


3. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” , Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” - Demonstrator, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Instytucja prowadząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs: brak konkursu w 2017r.

Przeznaczenie środków: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

ROLA AKADEMII MORSKIEJ: podwykonawca usług B+R, licencjodawca
DLA MŚP:
 

Instytucja udzielająca kredytu: Bank Gospodarstwa Krajowego

Otwarty konkurs: nabór od 20 lutego do 29 marca 2017r.

Przeznaczenie środków: MŚP mogą sfinansować kredytem inwestycje związane z wdrożeniem nowej technologii. Może mieć ona postać prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna umożliwi spłatę kredytu technologicznego, udzielonego na realizację inwestycji przez banki komercyjne.

Więcej>>>


 
Ogłoszenia o naborach projektów w funduszach europejskich