DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry

Celem projektu jest:
1. Analiza europejskiego przemysłu środków transportu: drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego pasażerów i ładunków w kontekście konkurencyjności w ujęciu globalnym.
2.Wskazanie kierunków rozwoju europejskiego przemysłu środków transportu poprzez uwzględnienie takich głównych determinant jak: dynamika łańcucha wartości w produkcji, zmieniających się wymagań po stronie popytu i wzrostu jego konkurencyjności w ujęciu globalnym.
3.Opracowanie zharmonizowanych międzysektorowych scenariuszy działania dla przemysłu i wskazanie niezbędnych działań w zakresie polityki rozwoju na poziomie UE jak i poszczególnych państw i ram regulacyjnych z tym związanych.

Słowa kluczowe:
środki transportu, budowa statków, zarządzanie, łańcuch wartości, łańcuch dostaw, konkurencja, competetiveness, value chain

Wartość 83 500,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-10-01 - 2018-03-31
Źródło finansowania Horizon 2020
Kontakt Andrzej Montwiłł - kierownik projektu a.montwill@am.szczecin.pl
Agata Grabiec - asystent finansowy a.grabiec@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH - Lider projektu
Railenium Railenium (Francja),
Cranfield University (Wielka Brytania),
Transportøkonomisk Institutt (Norwegia),
Institute of Shipping Economics and Logistics (Dania),
IK4 Research Alliance (Hiszpania),
Intl. Association of Public Transport Operators (Belgia)
WWW http://www.uitp.org/score