DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

KARIERA INŻYNIERA

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych i komunikayjnych przez studentów WIET kierunków Transport i ZiIP studiów I i II stopnia. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 osób, dla których przewidziano trzy formy wsparcia:

I. WIZYTY STUDYJNE

2 wizyty przeprowadzone zostaną w firmach: DB Port Szczecin lub Bulk Cargo-Port oraz MONDI oddział w Kliniskach (firmy pisemnie wyraziły zgodę na przeprowadzenie takiej wizyty). W trakcie wizyt UP zapoznają się z organizacją procesu produkcyjnego, organizacją obsługi ładunków i statków w porcie, oraz zapoznają się zarówno z zewnętrznym jak i wewnętrznym łańcuchem dostaw czyli całą logistyką firm. Po zakończeniu każdej wizyty studenci otrzymają zaświadczenie o jej odbyciu.

II. SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia, w projekcie przeprowadzone zostanie szkolenie specjalistyczne AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA, którego absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem przez studentów certyfikatu.

III. STAŻE

Programy staży zostaną przygotowane we współpracy z firmami przyjmującymi stażystów i będą obejmowały zagadnienia związane z efektami kształcenia dla kierunków Transport i ZiIP oraz zajęcia w zespołach prowadzące do podniesienia kompetencji interpersonalnych i analitycznych. Przykładowo, studenci oprócz nabywania umiejętności zawodowych będą uczyć się na stażu efektywnego słuchania, prezentowania własnych opinii w jasny i czytelny sposób, prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów, rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków. Dla potrzeb projektu podpisane zostały przez AM listy intencyjne z przedsiębiorstwami z branży TSL: DB Port Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Bulk Cargo, Rentrans oraz przedsiębiorstwem produkcyjnym MONDI. Firmy te zobowiązały się przyjąć wszystkich stażystów w ramach projektu. Mimo to w trakcie jego realizacji przewiduje się podpisanie kolejnych listów intencyjnych. Po wyborze uczestników projektu (jedna osoba będzie mogła wziąć udział w jednym stażu) zostaną doprecyzowane programy staży i podpisane zostaną umowy trójstronne pomiędzy firmami, AM i studentami. Staże trwać będą od 160 do 480 godzin.

Słowa kluczowe:
wizyty studyjne w firmach, szkolenia specjalistyczne, staże w firmach, studenci kierunku Transport

Wartość 232 728,82 PLN (złoty)
Okres realizacji 2015-02-01 - 2015-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Agnieszka Deja - kierownik projektu a.deja@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://am.szczecin.pl/en/wydzial-wiet/2925-wyniki-rekrutacji-do-projektu-kariera-inzyniera