DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

KOLUMBOWIE BIZNESU

Projekt KOLUMBOWIE BIZNESU realizowany jest w Centrum Transferu Technologii Morskich a finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe oraz szkoleniowo doradcze osób posiadających dyplom ukończenia AM oraz studentów zaocznych naszej uczelni, którzy pragną założyć własną działalność gospodarczą.

Projekt składa się z 3 zadań merytorycznych:

1. REKRUTACJA i SZKOLENIA

Z uwagi na to, iż z punktu widzenia uczelni jest to projekt pilotażowy, zdecydowano się na objęcie wsparciem jedynie 15 osób, które będą musiały spełnić określone kryteria, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

- wiek do 30 lat,
- miejsce zamieszkania: Szczecin, powiat policki lub goleniowski (nie jest wymagane zameldowanie na tych obszarach),
- status studenta zaocznego lub posiadanie dyplomu ukończenia AM,
- pozostawanie bez zatrudnienia (nie jest wymagane posiadanie statusu osoby bezrobotnej)

Wszystkie osoby spełniające ww. kryteria, które wypełnią formularz zgłoszeniowy będą mogły ubiegać się o przyjęcie do projektu. Jednak ostateczny wybór uczestników projektu przeprowadzony zostanie w oparciu o system punktowy (punktowany będzie pomysł na biznes, innowacyjność przedsięwzięcia oraz zgodność doświadczenia i wykształcenia z proponowaną działalnością) oraz opinię doradcy zawodowego/psychologa.

Po wyłonieniu 15 uczestników projektu rozpocznie się szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Szkolenie (40h) zostanie przeprowadzone w jednej 15 osobowej grupie w lutym 2014 r. Zajęcia będą realizowane w godzinach od 9:00 do 16:00. Trenerami będą praktycy z minimum 3 letnim doświadczeniem w danej tematyce. Uczestnicy projektu otrzymają podręczniki oraz materiały przygotowane przez trenerów.

2. DORADZTWO PODSTAWOWE i SPECJALISTYCZNE

Doradztwo podstawowe będzie świadczone w wymiarze 10h na osobę. Polegać będzie na indywidualnych spotkaniach uczestników z ekspertami z różnych dziedzin. Celem tego doradztwa będzie przygotowanie uczestników do prowadzenia własnych firm oraz pomoc w przygotowaniu biznes planów. Z kolei doradztwo specjalistyczne (20h na uczestnika) udzielane będzie po założeniu firmy. Jego celem będzie pomoc uczestnikom przy rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z prowadzoną działalnością.

3. WSPARCIE FINANSOWE

W projekcie przewidziano 2 rodzaje wsparcia finansowego: jednorazowe dotacje w wysokości do 40 tys. zł oraz tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 1,6 tys. zł udzielane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. O przyznaniu każdej z form wsparcia decydować będzie Komisja Oceny Wniosków, która będzie oceniać wnioski uczestników projektu o przyznanie wsparcia, w tym biznes plany. W wyniku ich oceny utworzona zostanie lista rankingowa. Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej punktów otrzymają wsparcie finansowe. Łącznie w projekcie zarezerwowano 595,2 tys. zł na ww. formy wsparcia finansowego dla uczestników projektu. Wysokość wsparcia na jednego uczestnika może wynieść maksymalnie 49,6 tys. zł.

Słowa kluczowe:
zakładanie działalności gospodarczej, dotacje na uruchomienie działalności, szkolenia, doradztwo podstawowe i specjalistyczne

Wartość 825 222,96 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-11-01 - 2015-05-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Natalia Dominiak - kierownik projektu n.dominiak@am.szczecin.pl,
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak