DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika Akademii Morskiej w Szczecinie

W ramach projektu MARINE POWER przewidziano realizację 4 zadań merytorycznych ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku mechatronika.

Dwa pierwsze zadania mają charakter typowo szkoleniowy. Pierwsze ma na celu podniesienie umiejętności dydaktycznych 24 pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych Wydziału. Zostaną oni objęci szkoleniami z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych, technik prowadzenia zajęć grupowych oraz emisji głosu. Wartość tych szkoleń wyniesie 32 tys. zł. Szkolenia te zostaną zrealizowane w okresie od stycznia do maja 2014 r. W ramach drugiego zadania 20 dydaktyków weźmie udział w specjalistycznych kursach realizowanych m.in. w Anglii, Danii, Szwecji i USA. Kursy obejmować będą obszary: informatyki, elektroniki, energetyki oraz mechaniki. Wartość tego zadania wyniesie 370 tys. zł. Szkolenia realizowane będą od marca 2014 r. do września 2015 r.

Kolejne zadanie polegać będzie na realizacji miesięcznych lub dwumiesięcznych staży przez 15 dydaktyków WM w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych za granicą. Staże realizowane będą m.in. w: Uniwersytecie w Edynburgu (Szkocja), Uniwersytecie Waterloo (Kanada), Centralnym Specjalizowanym Laboratorium Gazpromu (Rosja) oraz w Centrum Badań Metalurgicznych AZTERLAN (Hiszpania). Oprócz ww. ośrodków uczestnicy projektu będą mogli wybrać inne miejsca odbywania staży odpowiadające ich potrzebom. Stażyści otrzymają zwrot kosztów transportu, zakwaterowania oraz diety. Dodatkowo, w projekcie przewidziano fundusze dla ośrodków przyjmujących stażystów. Łącznie na całe zadanie przeznaczono ponad 510 tys. zł. Pierwsze staże rozpoczną się w maju 2014 r.

Ostatnie zadanie polegać będzie na wdrożeniu e-learningu na części zajęć kierunku mechatronika. Zgodnie z projektem, powinno to nastąpić w czerwcu 2015 r. Na ten cel przeznaczono ponad 550 tys. zł. Środki te pozwolą m.in. na opracowanie materiałów do prowadzenia zajęć w formie e-learningu, zakup kamer internetowych i tablic multimedialnych wraz ze specjalnymi rzutnikami oraz zakup oprogramowania do platformy. W efekcie, na kierunku mechatronika w systemie e-learningu nauczanych będzie 16 przedmiotów. Wszystkie treści z platformy przetłumaczone zostaną na język angielski, dzięki czemu WM jeszcze bardziej otworzy się na studentów z zagranicy.

Słowa kluczowe:
szkolenia dla pracowników dydaktycznych, staże zagraniczne, e-learning

Wartość 1 823 423,18 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-10-01 - 2015-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Marcin Szczepanek - kierownik projektu m.szczepanek@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak