DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II

Projekt KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II, powstał w odpowiedzi na problem jakim jest niechęć absolwentów szkół średnich do studiowania na kierunkach technicznych, a konkretnie na kierunku MECHATRONIKA oraz MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby studentów studiów I stopnia na kierunkach MECHATRONIKA,MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w AM poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania merytoryczne:

1. Stypendia
Przez okres 3 lat AM przyznawać będzie stypendia dla maksymalnie 50% studentów MECHATRONIKI oraz dla 40% studentów MECHANIKI I BUDOWY MASZYN w wysokości 1000 zł miesięcznie na osobę dla najlepszych studentów z naboru letniego 2012 r. (studia I stopnia). Stypendia przyznawane będą na 9 miesięcy począwszy od pierwszego roku studiów. Łącznie w ramach projektu programem stypendialnym objętych zostanie 71 studentów Wydziału Mechanicznego.

2. Grupowe zajęcia wyrównawcze
W ramach projektu wsparciem w postaci grupowych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki objętych zostanie minimum 30 studentów Wydziału Mechanicznego. Zajęcia będą realizowane w małych 6 osobowych grupach.

3. Staże studenckie
Po VI semestrze przewidziano dwumiesięczne staże dla 20 studentów. Za odbycie każdego stażu przewidziano wynagrodzenie w wysokości 840 zł brutto za każdy miesiąc. Staże prowadzone będą m.in. w firmach, z którymi AM ma podpisane umowy o współpracy (np.: KK Electronic, Master sp. zo.o., Teleskop sp. zo.o.).

4. Szkolenia specjalistyczne
Przewidziano dwa tematy szkoleń: "Obsługa programu AutoCAD 2D" oraz "Programowanie sterowników PLC". Szkolenia prowadzone będą na II i III roku studiów i realizowane będą w 5 grupach po 8 osób każda w wymiarze 40 godzin.

5. Wizyta studyjna
Wizyta przeprowadzona zostanie w zagranicznej uczelni, z którą AM w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy. Wizyta trwać będzie 5 dni i obejmie 21 studentów. W trakcie wizyty studenci AM będą mieli okazję spotkać się ze studentami z uczelni zagranicznej podczas wspólnego forum wymiany doświadczeń, będą uczestniczyć w serii wykładów a także wezmą udział w wizytacji jednego z przedsiębiorstw z branży stoczniowej.

6. Szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji”
Szkolenia „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” prowadzone będą w wymiarze 40h w dwóch grupach po 10 osób każda. Natomiast szkolenia „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji” prowadzone będą w wymiarze 16 h w 4 grupach 16-osobowych.

Słowa kluczowe:

Wartość 2 336 664,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-07-01 - 2015-10-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Katarzyna Gawdzińska - kierownik projektu k.gawdzinska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://zamawiane.am.szczecin.pl/