DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie

Główny celem projektu jest zwiększenie liczby studentów studiów I stopnia kierunku informatyka w AM poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 7 zadań merytorycznych:

1. STYPENDIA
Przez okres 3 lat AM przyznawać będzie stypendia maksymalnie dla 50% studentów w wysokości 1000 zł/mies. na osobę dla najlepszych studentów z naboru letniego 2012 r. na kierunku Informatyka (studia I stopnia). Stypendia przyznawane będą na 9 miesięcy począwszy od pierwszego roku studiów.

2. Grupowe zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki obejmą minimum 20 studentów. Część z nich korzystać będzie zarówno z zajęć z matematyki i fizyki. Zajęcia realizowane będą w małych pięcioosobowych grupach dzięki czemu możliwe będzie w miarę indywidualne podejścia do każdego studenta. Każda grupa zrealizuje łącznie 64 godziny zajęć.

3. Staże studenckie
Po VI semestrze nauki przewidziano staże dla 20 studentów. Każdy staż trwać będzie 2 miesiące. W jego trakcie studenci będą pracować minimum 24h/tyg. Za odbycie stażu przewidziano wynagrodzenie w wysokości 840 zł brutto.

4. Wsparcie osób niedosłyszących
W ramach projektu przewidziano specjalne wsparcie dla osób niedosłyszących, które chciałyby studiować informatykę w AM. Osobom tym zapewniony zostanie tłumacz języka migowego, który będzie obecny na wszystkich zajęciach. Ponadto, tłumacz przeszkoli minimum 10 osób w AM z zakresu posługiwania się językiem migowym. Dodatkowo, w przypadku awarii aparatu słuchowego osoby niedosłyszące będą mogły w ciągu 24h otrzymać aparat zastępczy oraz bez limitu korzystać z bezpłatnego dostrajania aparatu. Część wykładów zostanie nagranych i przepisanych komputerowo a następnie przekazanych w wersji elektronicznej osobom niedosłyszącym.

5. Szkolenia specjalistyczne
W ramach projektu przewidziano atrakcyjne szkolenia specjalistyczne dla najlepszych studentów. Będą to szkolenia z zakresu SYSTEMÓW PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW oraz z zakresu OBSŁUGI I ZAAWANSOWANEGO PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW W SYSTEMACH WBUDOWANYCH. Łącznie w 4 grupach 10 osobowych przeszkolonych zostanie 40 osób.

6. Wizyta studyjna
Przewidziano również wizytę w zagranicznej uczelni, z którą AM w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy. Wizyta trwać będzie 5 dni i realizowana będzie w maju 2015 r. Weźmie w niej udział 21 studentów kierunku informatyka. Studenci będą mieli okazję spotkać się ze studentami z uczelni zagranicznej, wezmą udział w serii wykładów, a także wezmą udział w wizytacji jednego z przedsiębiorstw z branży IT, w którym przekonają się jak zdobywana przez nich wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce.

7. Szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji”
Szkolenia „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” prowadzone będą w wymiarze 40h w dwóch grupach po 10 osób każda. Natomiast szkolenia „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji” prowadzone będą w wymiarze 16 h w 4 grupach 16-osobowych.

Słowa kluczowe:
stypendia zamawiane, grupowe zajęcia wyrównawcze, staże studenckie, wsparcie osób niedosłyszących, Szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, Szkolenia „Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji”

Wartość 1 780 501,80 PLN (złoty)
Okres realizacji 2012-07-01 - 2015-10-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Piotr Borkowski - kierownik projektu T: 91-48-09-438, E: p.borkowski@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW http://informatyka.am.szczecin.pl