DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i możliwości kadr systemu B+R poprzez realizację 30 szkoleń dla 225osób z tematyki związanej z komercjalizacją wyników prac badawczych. Szkolenia prowadzone będą w grupach15 osobowych w Szczecinie oraz w miejscowościach nadmorskich. Projekt skierowany jest do osób z całej Polski:pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz pracowników administracyjnych uczelni wyższych obsługujących projekty badawcze. Każda z osób zakwalifikowanych do projektu będzie mogła wziąć udział w maksymalnie dwóch szkoleniach. Tematy szkoleń:Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych, Realizacja i rozliczanie projektów badawczych, Ochrona własności intelektualnej w Polsce,UE i USA- krok po kroku w kierunku uzyskania patentu, Przygotowanie biznes planu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych- najważniejsze elementy, Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników proj.badawczych.

Słowa kluczowe:
szkolenia dotyczące komercjalizacji wyników prac badawczych., szkolenia dla pracowników naukowych, szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych, szkolenia dla pracowników administracyjnych

Wartość 584 738,18 PLN (złoty)
Okres realizacji 2010-09-01 - 2011-11-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Marzena Piasecka - kierownik projektu m.piasecka@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak