DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Ulepszenie silników w aspekcie zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności energetycznej statków rybackich

Celem głównym prowadzącym do realizacji celów strategicznych jest ulepszenie silników spalinowych polskiej floty rybackiej przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań aparatury wtryskowej tych silników oraz zastosowaniu paliw pochodzących z utraconych narzędzi połowowych co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności energetycznej statków rybackich. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstaną nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, które po wdrożeniu do praktyki wpłyną korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że realizacja projektu będzie przebiegała w ścisłej współpracy z podmiotami zgłaszającymi potrzeby przeprowadzenia tego typu badań, a zarazem zainteresowanymi w obniżeniu kosztów eksploatacji statków rybackich, a więc z samorządami rybackimi, administracją państwową, zapleczem naukowym oraz z rybakami indywidualnymi.

Słowa kluczowe:
efektywność energetyczna statków rybackich, oddziaływanie na środowisko, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych

Wartość 3 737 099,10 PLN (złoty)
Okres realizacji 2019-10-01 - 2022-09-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kontakt Oleh Klyus - kierownik projektu o.klyus@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - partner
WWW