DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Badanie jakości wód i opracowanie modułowych urzadzeń do oczyszczania wód odpadowych z substancji dla morskich obszarów chronionych o ograniczonej lub zerowej emisji

Plan działań zakłada analizę skuteczności pracy urządzeń do oczyszczania wód odpadowych z substancji ropopochodnych, możliwych do zastosowania na małych konwencyjnych jednostkach pływających oraz jednostkach niekonwencyjnych. W projekcie proponuje się analizę możliwości wykorzystania nowoczesnych metod separacji mieszanin wodno-olejowych do oczyszczania wód odpadowych z substancji ropopochodnych powstających podczas eksploatacji obiektów technicznych. Szczególne znaczenie urządzenia oczyszczające wykazują w strefach o ograniczonej lub zerowej dozwolonej emisji związków ropopochodnych do środowiska, do których należą morskie obszary NATURA 2000 RP. Badania prowadzone będą na zmodyfikowanym stanowisku laboratoryjnym separatorów wód zaolejonych, którym dysponuje wnioskowadca. Przewiduje się opracowanie metodyki oczyszczania wód odpadowych z wykorzystaniem urządzeń o budowie modułowej, umożliwiającej osiągnięcie obecnych i przyszłych kryteriów oczyszczania dla poszczególnych obszarów chronionych z równoczesnym uwzględnieniem możliwości rekonfiguracji docelowego urządzenia. Efektem projektu będzie wykonanie prototypowych urządzeń spełniających obecne i nadchodzące kryteria ochrony środowiska oraz wymagania Administracji morskiej stawiane zarówno statkom konwencyjnym, jak i pozostałym jednostkom eksploatowanym w morskich obszarach chronionych.

Słowa kluczowe:
badanie jakości wód, urządzenia do oczyszczania wód, oczyszczania wód odpadowych z substancji ropopochodnych

Wartość 134 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2018-09-01 - 2020-03-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kontakt Piotr Treichel - kierownik projektu p.treichel@am.szczecin.pl, tel. wew. 511
Skład konsorcjum n/d
WWW brak