NASI PARTNERZY

CENTRUM INNOWACJI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE SP. Z O.O.

Głównym zadaniem CIAM jest sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz wynalazków powstałych w Akademii Morskiej w Szczecinie. CIAM oferuje również możliwość skorzystania z nowoczesnych laboratoriów, zaplecza badawczego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry (usługi badawcze) AM.

przejdź do strony www

SUP4NAV SP. Z O.O.

Spółka założona przez naukowców z Akademii Morskiej w Szczecinie w celu wdrożenia innowacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC do produkcji. NAVDEC to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które realizuje – obok funkcji informacyjnych – zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.

przejdź do strony www

STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI

Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI powstało jako inicjatywa oddolna głównie małych i średnich firm przemysłu stoczniowego oraz producentów konstrukcji wielkogabarytowych, a także szczecińskiej Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kilku tzw.instytucji z otoczenia biznesu. We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi działa na rzecz rozwoju regionalnego przemysłu i gospodarki morskiej.

przejdź do strony www

INTECH PK Sp. z o.o.

INTECH PK Sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off. Wspiera również w licencjonowaniu lub przekazywaniu praw do technologii partnerom przemysłowym. Współpracuje z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a w ramach prowadzonych działań oferuje dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach wdrożeniowych, nakierowanych na wykorzystanie potencjału Politechniki Krakowskiej do rozwiązywania potrzeb rynkowych. Wiodące branże INTECH PK Sp. z o.o. to: nowoczesne materiały, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, energetyka, teleinformatyka.

przejdź do strony www

POROZUMIENIE AKADEMICKICH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. w 2017r. PACTT liczy 50 CTT. Celem PACTT jest:

  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak: inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym, inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych, opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.


przejdź do strony www

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

przejdź do strony www

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą.

przejdź do strony www

TECHNOPARK POMERANIA

Celem działalności Technoparku Pomerania tworzonego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Obok funkcjonującego do 2010 r Inkubatora Przedsiębiorczości obecnie główne działania koncentrują się powstawaniu nowoczesnej infrastruktury technicznej w postaci obiektów biurowych i serwerowni dla firm z obszaru szeroko rozumianej informatyki i telekomunikacji.

przejdź do strony www

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH). Oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych. Pomaga załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące terenów inwestycyjnych, kooperantów, ulg, środków unijnych. Organizuje wizyty studyjne i spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi w regionie. Służy wsparciem na każdym etapie inwestycji oraz po jej zakończeniu.

przejdź do strony www

UNIVEHICLE

Platforma UNIVEHICLE promuje polską myśl naukową wśród zagranicznych uczelni, centrów transferu technologii, firm publicznych i prywatnych, a także ułatwia wyszukiwanie potencjalnych partnerów wśród uczelni, firm i instytucji otoczenia biznesu w Katalonii oraz całej Unii Europejskiej.

przejdź do strony www

Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Misją CTT PUM jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do wzajemnej współpracy i prz­edsiębiorczości, promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu, a także zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, w zakresie nauk o życiu, w szczególności w zakresie medycyny, biologii medycznej, biotechnologii, stomatologii, nauk o zdrowiu, farmakoekonomiki, ekologii.

przejdź do strony www

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INNOWATORA "ORDO EX CHAO"

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko pojętej eksploatacji układów Człowiek – Technika – Środowisko. Ma w założeniu rozwijać twórcze myślenie,uczyć pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania metod inwentycznych (Design Thinking, metoda Gordona, Philips 6/6, metoda "burzy mózgów", 5 Whys, metoda analogii i wiele innych), rozwiązywania problemów z rożnych dziedzin,stosowania prototypowania, testowania oraz osiągnięć nauk kognitywnych, współpracy z biznesem,wykorzystywania wiedzy technicznej do realizacji projektów oraz pogłębiać kompetencje lingwistyczne w zakresie języka angielskiego.

przejdź do strony www

ZROBIONE W SZCZECINIE

Marka „Zrobione w Szczecinie”przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin, produkowanym lub oferowanym przez przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie.

przejdź do strony www