NASI PARTNERZY

CENTRUM INNOWACJI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE SP. Z O.O.

Głównym zadaniem CIAM jest sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz wynalazków powstałych w Akademii Morskiej w Szczecinie. CIAM oferuje również możliwość skorzystania z nowoczesnych laboratoriów, zaplecza badawczego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry (usługi badawcze) AM.

przejdź do strony www

SUP4NAV SP. Z O.O.

Spółka założona przez naukowców z Akademii Morskiej w Szczecinie w celu wdrożenia innowacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC do produkcji. NAVDEC to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które realizuje – obok funkcji informacyjnych – zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.

przejdź do strony www

STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI

Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI powstało jako inicjatywa oddolna głównie małych i średnich firm przemysłu stoczniowego oraz producentów konstrukcji wielkogabarytowych, a także szczecińskiej Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kilku tzw.instytucji z otoczenia biznesu. We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi działa na rzecz rozwoju regionalnego przemysłu i gospodarki morskiej.

przejdź do strony www

POROZUMIENIE AKADEMICKICH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. w 2017r. PACTT liczy 50 CTT. Celem PACTT jest:

  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak: inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym, inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych, opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.


przejdź do strony www

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

przejdź do strony www

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą.

przejdź do strony www

TECHNOPARK POMERANIA

Celem działalności Technoparku Pomerania tworzonego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Obok funkcjonującego do 2010 r Inkubatora Przedsiębiorczości obecnie główne działania koncentrują się powstawaniu nowoczesnej infrastruktury technicznej w postaci obiektów biurowych i serwerowni dla firm z obszaru szeroko rozumianej informatyki i telekomunikacji.

przejdź do strony www

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH). Oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także wspiera przy planowaniu działań eksportowych. Pomaga załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące terenów inwestycyjnych, kooperantów, ulg, środków unijnych. Organizuje wizyty studyjne i spotkania z kluczowymi partnerami biznesowymi w regionie. Służy wsparciem na każdym etapie inwestycji oraz po jej zakończeniu.

przejdź do strony www

UNIVEHICLE

Platforma UNIVEHICLE promuje polską myśl naukową wśród zagranicznych uczelni, centrów transferu technologii, firm publicznych i prywatnych, a także ułatwia wyszukiwanie potencjalnych partnerów wśród uczelni, firm i instytucji otoczenia biznesu w Katalonii oraz całej Unii Europejskiej.

przejdź do strony www

INTECH PK Sp. z o.o.

INTECH PK Sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off. Wspiera również w licencjonowaniu lub przekazywaniu praw do technologii partnerom przemysłowym. Współpracuje z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a w ramach prowadzonych działań oferuje dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach wdrożeniowych, nakierowanych na wykorzystanie potencjału Politechniki Krakowskiej do rozwiązywania potrzeb rynkowych. Wiodące branże INTECH PK Sp. z o.o. to: nowoczesne materiały, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, energetyka, teleinformatyka.

przejdź do strony www

Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Misją CTT PUM jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do wzajemnej współpracy i prz­edsiębiorczości, promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu, a także zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, w zakresie nauk o życiu, w szczególności w zakresie medycyny, biologii medycznej, biotechnologii, stomatologii, nauk o zdrowiu, farmakoekonomiki, ekologii.

przejdź do strony www

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INNOWATORA "ORDO EX CHAO"

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko pojętej eksploatacji układów Człowiek – Technika – Środowisko. Ma w założeniu rozwijać twórcze myślenie,uczyć pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania metod inwentycznych (Design Thinking, metoda Gordona, Philips 6/6, metoda "burzy mózgów", 5 Whys, metoda analogii i wiele innych), rozwiązywania problemów z rożnych dziedzin,stosowania prototypowania, testowania oraz osiągnięć nauk kognitywnych, współpracy z biznesem,wykorzystywania wiedzy technicznej do realizacji projektów oraz pogłębiać kompetencje lingwistyczne w zakresie języka angielskiego.

przejdź do strony www

ZROBIONE W SZCZECINIE

Marka „Zrobione w Szczecinie”przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin, produkowanym lub oferowanym przez przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie.

przejdź do strony www