Horyzont 2020

Ogólne informacje o programie Horyzont 2020

Fundusze programu „Horyzont 2020” są przeznaczone na trzy główne cele:
 
Excellent Science  – wspieranie czołowej pozycji UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld euro (obejmującemu 77-proc.) oraz zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która osiąga doskonałe wyniki.
 
Industrial Leadership – zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP.
 
Societal Challenges – 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.
 
Ponadto, Horyzont 2020 uzupełniony został o działania jądrowe objęte programem EURATOM oraz działania niejądrowe Wspólnotowego Centrum Badawczego JRC, które mają przyczynić się do rozwoju bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem i nierozprzestrzenianiem broni jądrowej.
 
Ogólne zasady aplikowania:
 • realizacja projektów jest możliwa poprzez strukturę międzynarodowego konsorcjum złożonego z co najmniej 3 partnerów pochodzących z 3 państw członkowskich UE, bądź państw stowarzyszonych,
 • aplikacja będzie możliwa tylko dla innowacyjnych pomysłów na skalę ogólnoeuropejską,
 • aplikacja będzie odpowiedzią na dany konkurs,
 • złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.
W czym łatwiej w porównaniu do poprzednich programów ramowych UE?
 • prostsza struktura programu, jeden zbiór przepisów i ograniczenie biurokracji sprawią, że dostęp do finansowania z programu „Horyzont 2020” będzie łatwiejszy. Program „Horyzont 2020” zakłada:
 • znaczące uproszczenie procedury zwrotu środków dzięki wprowadzeniu jednolitej stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich oraz stosowaniu tylko dwóch stawek finansowania – na badania naukowe i na działania związane z rynkiem;
 •  jeden punkt dostępu dla uczestników;
 • uproszczenie formalności przy opracowywaniu wniosków oraz zniesienie niepotrzebnych kontroli i audytów (obowiązek złożenia tylko jednego świadectwa przez każdego beneficjenta na koniec realizacji projektu);
 • zwiększona tolerancja dla zwyczajowych praktyk księgowych beneficjenta,
 •  kwalifikowalność podatku VAT,
 • uproszczenie rejestracji czasu pracy, a także brak wymogu prowadzenia kart czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu.
Jednym z najważniejszych celów powyższych rozwiązań jest skrócenie okresu między złożeniem wniosku o przyznanie grantu a otrzymaniem finansowania o średnio 100 dni, co oznacza przyspieszenie realizacji projektów.
 
Konkursy dostępne są  TUTAJ