Aktualności

Warsztaty Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Horyzont2020Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie zaprasza  na warsztaty komputerowe pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”, które odbędą się 28 marca 2019, w godz. 9.00-13.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Overlock nr 219, II piętro.

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych posiadających wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie

Komisja Europejska cały czas potrzebuje ekspertów do oceny wniosków w programach ramowych, w związku z tym, spotkanie będzie miało formę warsztatów komputerowych, podczas których możliwe będzie założenie profilu Eksperta KE przy wsparciu konsultanta RPK. Uczestnicy zapoznają się także z serwisem Funding & tender opportunitiesktóry obsługuje konkursy ogłaszane w Horyzoncie 2020 i zawiera stosowną dokumentację.

Podczas spotkania pani prof. dr hab. Jolanta Baranowska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawi korzyści płynące z pełnienia funkcji Eksperta, a także podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z ewaluacji wniosków.

Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu, dlatego prosimy o przygotowanie swojego CV w języku angielskim (w formie elektronicznej), gdyż znacznie ułatwi to zakładanie profilu eksperta podczas spotkania.

Wymagana wcześniejsze rejestracja

Udział bezpłatny

ZAPISY>>>

Innovation Radar – Komisja Europejska szuka ekspertów

Horyzont2020
Komisja Europejska poszukuje ekspertów do oceny projektów Horyzontu 2020 dla inicjatywy Innovation Radar. Kandydaci powinni mieć wiedzę i doświadczenie w dziedzinie innowacji, rozwoju biznesu, finansowania i „wchodzenia na rynek”.
Ponadto wymagana jest specjalizacja w co najmniej jednym z obszarów:

 • ICT: sztuczna inteligencja, robotyka, 5G, przetwarzanie w chmurze, Internet Rzeczy, wysoka wydajność obliczeniowa, technologie kwantowe, neuromorficzne technologie obliczeniowe, Internet następnej generacji, fintech, cyber-fizyczne systemy systemów;
 • Data science, technologie Big Data, rynki danych, ekonomia danych;
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Zaawansowana produkcja i przetwarzanie: technologie dla fabryk przyszłości, cyfrowe platformy produkcyjne;
 • Technologie umożliwiające stosowanie systemów energooszczędnych i budynków energooszczędnych, zrównoważone, efektywne pod względem zasobów i niskoemisyjne technologie w energochłonnych gałęziach przemysłu, inteligentne środowiska pracy, inteligentne budynki i domy, inteligentne sieci, inteligentne miasta i społeczności;
 • Nanotechnologie;
 • Zaawansowane materiały;
 • Elektronika;
 • Fotonika;
 • Nauki biologiczne i biotechnologia;
 • Zdrowie: cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, personalizowana medycyna, wykorzystanie Big Data i AI do monitorowania zdrowia, diagnostyki i leczenia;
 • Energia: odnawialna (geotermalna, wodna, morska, wiatrowa, fotowoltaiczna, skoncentrowana energia słoneczna), magazynowanie energii, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe, ogrzewanie i chłodzenie, kombinowane ciepło i energia (CHP) lub kogeneracja, modelowanie systemu energetycznego, zarządzanie popytem, procesy przemysłowe, alternatywne paliwa odnawialne i biopaliwa, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) i wykorzystanie (CCU), elektrochemiczne magazynowanie energii;
 • Transport;
 • Inżynieria lądowa, mechaniczna i lotnicza;
 • Nauki o środowisku i inżynieria;
 • Nauki chemiczne;
 • Nauki fizyczne;
 • Matematyka i informatyka;
 • Technologia kosmiczna, obserwacja Ziemi;
 • Rolnictwo: cyfrowe platformy integracji rolnictwa;
 • Infrastruktury badawcze, Europejska Chmura Otwartej Nauki.

Aplikacja przez portal Funding&Tenders

Dalsze informacje

Kurs internetowy Biomimicry: a sustainable design methodology

4-tygodniowy bezpłatny kurs internetowy, którego organizatorem jest Minneapolis College of Art and Design. Początek 25 marca. Kurs dla osób zainteresowanych poszukiwaniem w przyrodzie rozwiązań i inspiracji dla działalności wynalazczej i projektowej. 

Więcej>>>

Przewodnik Ewaluacja jakości działalności naukowej

Zaktualizowany przewodnik MNiSW po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej wynikającej z wprowadzenia znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.

Więcej>>>

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej podpisane przez ministra

MNISW25 lutego do podpisu ministra nauki i szkolnictwa wyższego skierowano projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Po uzyskaniu podpisu dokument pójdzie dalszą drogą legislacyjną. Jeśli idzie o ocenę wyników działalności naukowej związanych z komercjalizacją, pod uwagę należy wziąć punktację za patenty oraz efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.


§ 19. Projektu Rozporządzenia:

1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5 (patenty i wzory użytkowe), przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:

1) 100 pkt – w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
2) 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
3) 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
4) 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
5) 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

2. W przypadku przyznania więcej niż jednego:

1) patentu na ten sam wynalazek,
2) prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy,
3) wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny
– w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji określonej zgodnie z przepisem ust. 1.


§ 22. Projektu Rozporządzenia:

1. Oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:

1) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:
a) przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
b) ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 9, 11 i 12 ustawy;
2) projektów finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
3) komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
4) usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych uwzględnia się:

1) środki finansowe przyznane ewaluowanemu podmiotowi na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w których:
a) osoba, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 albo 2, albo osoba, która w okresie objętym ewaluacją była zatrudniona w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, i wskazała daną dyscyplinę naukową w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, jest albo była kierownikiem:
projektu – w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt,
zespołu badawczego – w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym ze współwykonawców projektu,
b) tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej;
2) przychody z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, osiągnięte przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

3. Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w ramach dyscyplin naukowych wskazanych przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on. W przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych ewaluowany podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, przypadających na daną dyscyplinę naukową albo procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4.

4. W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych przyznaje się 1 pkt za:

1) 50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo projektów realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2) 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany podmiot, której liderem jest albo był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3) 10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.

5. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowanych przez grupę podmiotów przy ustalaniu liczby przyznawanych punktów uwzględnia się wysokość środków finansowych przyznanych na realizację:

1) projektu ogółem – jeżeli ewaluowany podmiot jest albo był liderem tej grupy;
2) zadań realizowanych przez ewaluowany podmiot – jeżeli jest albo był on jednym ze współwykonawców danego projektu.

6. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) punktację ustaloną zgodnie z przepisem ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 400%;
2) finansowanych w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, punktację ustaloną zgodnie z przepisem ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 200%;
3) innych niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy, punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 50%.

7. W przypadku osiągnięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych progi kwotowe, o których mowa w ust. 4, obniża się o 50%.

8. Liczbę punktów przyznanych zgodnie z przepisem ust. 4 ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 30. 1. Projektu Rozporządzenia:

4) liczba uzyskanych patentów na wynalazki i przyznanych praw ochronnych na wzory użytkowe nie może być większa niż liczba N pomnożona przez różnicę liczby 1 i liczby B, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej. 

Treść projektu wraz z uzasadanieniemKonkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 2019

nawaAdresatem konkursów NAWA są indywidualni naukowcy i instytucje. 

Osobom fizycznym oferowane są programy:

Program im. Bekkera

 • zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych
 • prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie,
 • wyjazdy do 24 miesięcy do uznanych ośrodków naukowych,
 • nawiązanie długofalowej współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • realizacja projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

Konkurs dla wszystkich dziedzin. W ustaleniach formalnych i rozliczeniach nie uczestniczy uczelnia. Kwestia posiadania odpowiedniego ubezpieczenia oraz ustalenia z uczelnią dot. wyjazdu za granicę, pozostają po stronie naukowca. 

Młodszym naukowcom Program stworzy szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Miesięczne stypendium na wyjazd do krajów OECD wynosi 12 000 zł. Stypendysta otrzymuje także dodatki jeśli w w wyjeździe towarzyszy rodzina (2 000 zł miesięcznie za współmałżonka oraz 1 000 zł za każde niepełnoletnie dziecko). Osoby nieopełnosprawne mają możliwość wyjazdu z opiekunem.

Ogłoszenie konkursu planowane na kwiecień 2019 r.

Program im. Iwanowskiej

 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie,
 • wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
 • konkurs dla osób fizycznych przygotowujących rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium w wys. 9 000 zł obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta (2 000 zł/miesiąc) oraz jego niepełnoletnie dzieci (1 000zł/miesiąc/dziecko), a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Ogłoszenie konkursu planowane na wrzesień 2019 r.

Program im. Ulama
Nowy program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa na średniookresowe przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Knadydat do stypendium nie może w Polsce mieszkać, przebywac, ani studiować w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia zamknięcia naboru. 

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.

Uczelniom oferowane są programy:

Polskie powroty

 • umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych,
 • umożliwienie naukowcom prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (doświadczonego od 250 000 do 350 000 zł/rok wraz z pochodnymi pracodawcy; mniej doświadczonego od 180 000 do 240 000 zł/rok wraz z pochodnymi);
 • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej (do 200 000 zł/rok);
 • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej - do 50 000 zł.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Publikacje powstające podczas realizacji porjektu mają afiliację uczelni-wnioskodawcy.
Podpisywana jest umowa 3-stronna tj. pomiedzy wnioskodawcą (uczelnią), naukowcem powracającym i NAWA.


Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00.

PROM

 • międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
 • krótkie formy kształcenia (trwające od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji takie jak: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
Projekty muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

1 uczelnia składa 1 wniosek w konkursie.

Nabór trwa od 11 lutego 2019 do 9 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.
1 uczelnia może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski.

Ogłoszenie konkursu planowane w maju br.