Harmonogram konkursów na 2019 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Zgodnie z planem konkursów w PO IR na 2019 r. można spodziewać się następujących konkursów:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 18 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 20 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 28 listopada 2019 r.
Konkurs podzielony na rundy co 3 miesiące.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. 


3.2.1 Badania na rynek

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 20 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 25 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 8 maja 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 mln zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Konkurs dla MSP.

4.1.4 Projekty aplikacyjne

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:

 • publikacja ogłoszenia o konkursie 1 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 4 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 30 kwietnia 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.


1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 28 lutego 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 1 kwietnia 2019 r. i 16 września 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 1 lipca 2019 r. i 16 grudnia 2019 r.
Nabór podzielony na rundy.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Konkurs dla MSP, dla dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów firm.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. Poziom dofinansowania zależny od typu beneficjenta i typu prowadzonych badań.

HARMONOGRAM POIR NA 2019