Aktualności

Gdzie publikować - lista punktowanych czasopism i materiałów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów


Więcej >>>

Dyżur ekspercki: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji m.in. na temat:

·         zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów,

·         nadchodzących i aktualnych naborach wniosków,

·         sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej,

·         ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty,

·         możliwości przygotowania własnej propozycji współpracy.

Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 7 sierpnia 2019 r., w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter).

Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji. Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie poprowadzi konsultant Regionalnego Punkt Kontaktowego PR UE, p. Agnieszką Korpal, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub tel.: 91 449 45 49.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - środki na wkład własny

Wzorem lat poprzednich MNiSW dofinansuje do 90% wkład własny do projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanego we współpracy z partnerami zagranicznymi. Program MNiSW nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym i jest przewidziany dla projektów realizowanych z:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Adresatami programu są:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl w trybie ciągłym.


 PDFUstanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - komunikat

Nabór ekspertów oceniających projekty - FNP


Trwa nabór na ekspertów naukowych i gospodarczych do oceny wniosków w ramach konkursów PO IR prowadzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Zakończenie: 27 sierpnia br.

Więcej >>>

WECANet COST - drugi konkurs na krótkoterminowe wyjazdy naukowe

COST LOGO HighRes
Do 1 września 2019 r. Akcja programu COST pt. „WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”), w której uczestniczy Akademia Morska w Szczecinie, prowadzi drugi nabór na krótkoterminowe wyjazdy naukowe (ang. STSM short-term scientific missions) mające związek z tematyką grup roboczych tejże Akcji czyli:

1. Grupa Robocza 1 Numerical hydrodynamic modelling for WECs, WEC arrays/farms and wave energy resources (accuracy, uncertainty, coupling, applicability, usability);
2. Grupa Robocza 2 Experimental hydrodynamic modelling and testing of WECs, WEC arrays/farms, PTO systems, and field data (accuracy, uncertainty, testing facility suitability, measurement techniques);
3. Grupa Robocza 3 Technology of WECs and WEC arrays: The activities of WECANet aim to reduce costs and risks of wave energy technologies, and to contribute to the advancement of the sector;
4. Grupa Robocza 4 Impacts and economics of wave energy and how they affect decision- and policy-making: The activities of WECANet aim to reduce uncertainties when deciding on wave energy investments, and to contribute to increasing confidence of potential investors.

PRZED APLIKOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI.

Wyjazd naukowy trwa nieprzerwanie minimum 5 dni (łącznie z podróżą).

WECAnet refunduje koszty pobytu według następujących zasad:

1. maksymalnie 160 EUR/doba za zakwaterowanie i wyżywienie w zależności od kraju wizyty;
2. maksymalny grant w wysokości 3500 EUR na wyjazd;
3. maksymalny zwrot kosztów podróży w wys. 300 EUR.

Procedura aplikowania:

Aby wziąć udział w STMS Akcji WECANet należy do 1 września br. załoyć konto TUTAJ i złożyć następujące, wcześniej przygotowane dokumenty:

1. List popierający z instytucji macierzystej pobierz wzór
2. Podpisaną umowę z instytucją przyjmującą pobierz wzór
3. CV kandydata.
4. Plan pracy.

Wyjazd obowiązkowo do kraju będącego członkiem Akcji WECANet (lista krajów) oraz innego niż kraj kandydata.

Pozostałe dokumenty:

STMS User Guide

Host approval STSM report-template WECANet

Call1-2018-STSM WECANet

Wszelkie pytania należy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

129 mln zł z Funduszy Norweskich i EOG na BADANIA

Podpisano umowy programowe na dwa polskie programy badawcze w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG.

Operatorami programu są: Narodowe Centrum Nauki (badania podstawowe) oraz NCBR (badania stosowane).
Budżet obu komponentów to 129 mln zł.
NCN właśnie ogłosiło 2 pierwsze konkursy, NCBR ogłosi nabory w ramach swojego komponentu we wrześniu 2019.
Więcej >>>

Ogłoszone przez NCN konkursy to: GRIEG oraz IdeaLab.>>>

Linki do konkursów: 
Grieg >>>Grieg >>>
IdeaLab >>