Usługi B+R Wydziału Mechanicznego

logo mechaniczny


Wydział Mechaniczny wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego.

KATEDRA DIAGNOSTYKI I REMONTÓW MASZYN specjalizuje się w:

1. Ocenie jakości swobodnych elementów maszyn:

   1.1.     Badania nieniszczące: wizualne, penetracyjne, elektro – magnetyczne, radiologiczne, ultradźwiękowe
   1.2.     Badania szczelności
   1.3.     Pomiary odchyłek kształtu i położenia elementów maszyn
   1.4.     Pomiary grubości warstw i ścian
 
2. Montażu maszyn i ocena jakości wbudowanych elementów maszyn:

   2.1.    Ocena jakości połączeń spoczynkowych
   2.2.     Ocena jakości połączeń ruchowych
   2.3.     Wyważanie wirników
   2.4.     Ocena jakości wzajemnego ustawienia współpracujących maszyn
   2.5.     Badania szczelności systemów
 
3.    Analizie uszkodzeń:

   3.1.     Faktografia, mechanizmy uszkodzeń, przyczyny uszkodzeń
   3.2.     Analiza uszkodzeń w szczególności węzłów tribologicznych: łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, kół zębatych itp.
 
4.    Naprawie elementów maszyn:

   4.1.    Naprawy przez obróbkę ubytkową (szlifowanie, honowanie, skrawanie, docieranie)
   4.2.     Naprawy poprzez wstawianie elementów drugich (tulejowanie, szycie itp.)
   4.3.     Naprawy poprzez nakładanie warstw metodami galwanicznymi, spawalniczymi itp.
   4.4.     Naprawy za pomocą klejów i mas chemoutwardzalnych
 
5.    Diagnostyce maszyn:

   5.1.    Diagnostyka drganiowa maszyn i zespołów maszyn wirnikowych
   5.2.     Diagnostyka konwekcyjna maszyn smarowanych olejem
   5.3.     Diagnostyka termodynamiczna systemów i urządzeń
   5.4.     Diagnostyka z wykorzystaniem emisji akustycznej
   5.5.     Diagnostyka drganiowa zespołów maszyn z maszyną z mechanizmem tłokowo – korbowym
   5.6.     Diagnozowanie maszyn w warunkach rozpędzania i wybiegu
   5.7.     Eksperymentalna analiza modalna
 
6.    Sterowaniu obsługiwaniem systemów produkcyjnych:

   6.1.    Strategie zarządzania systemami produkcyjnymi
   6.2.     Strategie obsługiwania
   6.3.     Gospodarka częściami wymiennymi
   6.4.     Planowanie, dozorowanie i zabezpieczanie obsługiwania
   6.5.     Kształcenie kadr na potrzeby obsługiwania

INSTYTUT EKSPLOATACJI SIŁOWNI OKRĘTOWYCH koncentruje się na racjonalnym użytkowaniu okrętowych układów energetycznych z uwzględnieniem aspektów minimalizacji zużycia paliwa i olejów smarowych, odzysku ciepła odpadowego, ochrony środowiska oraz niezawodności. 

Główne kierunki badań realizowane w IESO:

1. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji wybranych elementów okrętowych układów energetycznych.
2. Poprawa efektywności eksploatacji systemów energetycznych.
3. Badanie wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin i odprowadzania wód zęzowych.
4. Niezawodność i bezpieczeństwo mechanizmów okrętowych oraz efektywna eksploatacja siłowni okrętowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji.
5. Identyfikacja obciążeń elementów i urządzeń technicznych oraz energetycznych środków transportowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji.

INSTYTUT PODSTAWOWYCH NAUK TECHNICZNYCH oferuje usługi w zakresie inzynierii materiałów, mechaniki technicznej oraz budowy i eksploatacji maszyn, a wszczególności:

 • Opracowywanie technologii złożonych materiałów – kompozytów metalowo-ceramicznych.
 • Badanie właściwości materiałów, ekspertyzy materiałowe.
 • Spajanie metali i kompozytów.
 • Badania wytrzymałościowe elementów na rozciąganie, ściskanie, zginanie.
 • Badania tensometryczne naprężeń i odkształceń.
 • Badania lin stalowych.
 • Badania wibroakustyczne konstrukcji, urządzeń mechanicznych.
 • Badania statycznych i dynamicznych własności wibroizolatorów.
 • Pomiary drgań mechanicznych i hałasów.
 • Badania twardości metali.
 • Badania udarności metali.
 • Symulacje komputerowe naprężeń i odkształceń konstrukcji mechanicznych (w szczególności odbojnic elastomerowych, wibroizolatorów gumowych, prętowych ustrojów nośnych.
 • Projektowanie i wykonanie stanowisk laboratoryjnych oraz pomocy naukowych.
 • Szkolenie w zakresie CAD z międzynarodowym certyfikatem autoryzowanym przez firmę Autodesk. 
 • Pomiary dużych elementów maszyn: pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu otworów gniazd łożyskowych, zespołu czopów głównych wału korbowego, opracowanie wyników pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych.
 • Konstrukcja i wykonanie maszyn i oprzyrządowania technologicznego: obróbka metalu, przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, konstrukcja form wtryskowych. tłoczników.
 • Badania technologii przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną. 
 • Badania możliwości zastosowania energii fal morskich do ochrony brzegu morza przed tymi falami. 
 • Prace konstrukcyjne urządzeń do aktywnej technologii tłumieniu fal morskich zanim dotrą do brzegu.
 • Prace konstrukcyjne urządzeń do przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną.

Działalność INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ koncentruje się wokół zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i systemów elektrycznych statku oraz systemów automatyki. W szczególności Instytut prowadzi badania w kierunkach:

 • Ochrony ludzi przed porażeniem elektrycznym w okrętowej sieci elektroenergetycznej.
 • Wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej pochodzącej z maszyn o zmiennej prędkości obrotowej.
 • Współpracy układów energoelektroniczno-maszynowych o zmiennych prędkościach wału w miękkich i sztywnych sieciach elektroenergetycznych.
 • Automatyzacji systemów siłowni okrętowej pod kątem optymalizacji zużycia energii.
KATEDRA FIZYKI I CHEMII prowadzi prace w zakresie mikrofalowej diagnostyki plazmy. Ten temat badawczy obejmuje analizę szeregu zagadnień związanych z interferometryczną i polarymetryczną diagnostyką plazmy termonuklearnej. W szczególności badania obejmują:
 • Metody opisu oraz równania ewolucji stanu polaryzacji fali e-m podczas jej propagacji w niejednorodnej, anizotropowej plazmie.
 • Zmiany polaryzacji fali e-m przy podwójnym przejściu przez plazmę, z wykorzystaniem retro reflektora CCR i 2DCR.
 • Polaryzacyjne własności retro reflektora CCR w zakresie dalekiej podczerwieni.
 • Wykorzystanie zjawiska konwersji modów do wyznaczania lokalnej koncentracji elektronów w plazmie.
 • Refrakcja promieniowania submilimetrowego w geometrii tokamaka JET i stellaratora W7-X i jej wpływ na pomiary polarymetryczne i interferometryczne.