Powołanie Centrum Transferu Technologii Morskich

Powołanie Centrum Transferu Technologii Morskich Zgodnie z uchwałą Senatu AM nr 13/2010 z dnia 27.10.2010 r., w dniu 1 grudnia 2010 r. na podstawie zarządzenia nr 33/2010 Rektora AM z dnia 29.10.2010 r. zostało powołane Centrum Transferu Technologii Morskich przy Akademii Morskiej w Szczecinie jako jednostka ogólnouczelniana.

 

W fazie organizacji CTTM wykonuje równolegle zadania dawnego Działu Współpracy z Zagranicą oraz nowe zadania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych realizowanych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Wspomniane nowe zadania związane z transferem technologii realizowane będą na bazie trzech projektów:

 • „CTTM – kreator innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” – umowa 37/PMKI/U/31-11.08/2010 z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012
 • „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę.” – POKL.04.02.00-00-013/09-00W ramach projektu, oferowane są bezpłatne szkoleniao tematyce:
  • Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE),
  • Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE),
  • Ochrona własności intelektualnej w Polsce, UE i USA - krok po kroku w kierunku uzyskania patentu,
  • Przygotowanie biznes planu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych - najważniejsze elementy,
  • Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników projektów badawczych.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń jest Akademia Morska w Szczecinie a instytucją wdrażającą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • przygotowywanego wniosku na konkurs projektów w ramach Programu „Patent Plus” Głównym celem programu PATENT PLUS jest unowocześnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez finansowe wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych.W ramach Programu będą wspierane następujące rodzaje zadań:
  1. dofinansowane lub refundowane koszty niezbędne do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, w tym również czynności rzecznika patentowego;
  2. finansowane zadania związane z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej ( w tym wyszkolenie rzecznika patentowego). Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa może wynosić 90%. Wnioski mogą być składane dwa razy do roku: do 30 marca i do 30 września.

Podstawowe zadania CTTM na rok 2011 to:

 • dokończenie fazy wyposażenia i organizacji CTTM wraz z jego biurem w pok. 24 i 25 oraz Sali Konferencyjnej nr 28;
 • przygotowanie kolejnych dokumentów prawnych regulujących transfer technologii oraz działanie CTTM, w tym regulaminu postępowania w sprawach ochrony własności intelektualnej w AM;
 • przygotowanie bazy danych o patentach i prowadzonych badaniach w AM;
 • prowadzenie negocjacji z zespołami badawczymi (twórców) oraz z Polskim Funduszem Przedsiębiorczości w celu podpisania umów na komercjalizację wyników badań naukowych;
 • zatrudnienie nowego pracownika z doświadczeniem zawodowym w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • konsultacje (najlepiej indywidualne lub na poziomie zespołu badawczego) prezentujące różne ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • działania prawne i organizacyjne na rzecz ochrony praw do wynalazków i wzorów użytkowych;
 • rozpoczęcie przygotowań do konferencji branżowej.