Zmiany w wytycznych kwalifkowalności kosztów w EFRR i EFS

Od 22 sierpnia obowiązują zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS oraz EFRR.

Najważniejsze zmiany >>>
Więcej >>>