Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - środki na wkład własny

Wzorem lat poprzednich MNiSW dofinansuje do 90% wkład własny do projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanego we współpracy z partnerami zagranicznymi. Program MNiSW nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym i jest przewidziany dla projektów realizowanych z:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Adresatami programu są:
  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl w trybie ciągłym.


 PDFUstanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - komunikat