Ruszyły Fundusze Norweskie - EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION

W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami" (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).

Uznając regionalną współpracę transgraniczną i współpracę transnarodową za klucz do znalezienia rozwiązań dla wspólnych wyzwań, Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z państw beneficjentów programu do składania wstępnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:

 • władze miejskie oraz organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie
 • władze regionalne, organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez region, stowarzyszenia regionalne
 • jednostki władze centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, ośrodki akademickie
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, fundacje
 • i inne
Zakres programowy

Niniejsze wezwanie do składania wniosków dotyczy projektów z zakresu pięciu priorytetowych sektorów Funduszy Norweskich, tj.:
 • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność
 • włączenie społeczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, redukcja ubóstwa
 • środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rządzenia i praw podstawowych oraz wolności
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Partnerstwo

Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej trzech państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia).

Partnerstwo, konsorcjum powinno składać się z:
 • lidera projektu pochodzącego z jednego z 15 państw beneficjentów Funduszy (j.w.)
 • przynajmniej dwóch partnerów beneficjentów, z których jeden pochodzi z innego państwa beneficjenta niż lider projektu (15 państw wymienionych wyżej); drugi partner może wywodzić się z 15 państw beneficjentów lub następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina
W celu zacieśnienia współpracy z państwami „donatorami" zachęca się projektodawców do włączenia w partnerstwo podmiotu/-ów w roli eksperta z Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu. Partner ekspert może pochodzić również z państw UE innych niż beneficjenci programu lub posiadać status organizacji międzynarodowej.

Alokacja na bieżący nabór
 • W ramach Funduszu zakłada się rozdysponowanie 31,89 mln EUR do roku 2021.
 • Suma środków przeznaczona na niniejsze wezwanie do składania wniosków wynosi 15 mln EUR.
 • Wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 1 mln EUR.
Zasady dofinansowania
 • dla organizacji pozarządowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych, przy czym połowa wkładu leżącego po stronie partnerstwa/konsorcjum może zostać wniesiona w formie wkładu niefinansowego
 • dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych
 • partner w roli eksperta z państw finansujących – 100% kosztów kwalifikowalnych
 • inne jednostki – do 85% kosztów kwalifikowalnych
Decyzja o zatwierdzeniu projektu

Decyzja o zakwalifikowaniu wstępnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpośrednio przez Biuro Zarządzające Funduszem (FMO).

Wszystkie informacje i pakiet aplikacyjny są dostępne - TUTAJ