Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór uzupełniajacy, z terminem do 17 lipca br. do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Do zadań członka grupy należy m.in.
  • przygotowanie oraz cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,
  • określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, a także działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju danej specjalizacji,
  • przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
  • analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,
  • współpraca z Ministerstwem Rozwoju, innymi resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za zakres tematyczny danej specjalizacji, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji).
Wiecej informacji >>